Kiki Smith

Selected works

Exhibitions: Smith Spero Malani